środa, 21 czerwca 2006
Bracio Słowiocy
sóm czasym dość tak zabawni. Dycki żech se dziwił, jak żech czytoł o Chorwatach, przerabiajóncych swojóm rzecz tak, co by se jak nejwiyncej różniła od serbski. Na Słowiokach se tak kiela wiym nierobiło. Ale dzisio żech se poczytoł o "różnicach" miyndzy jynzykym czeskim a słowiackym. Baji było o czasowniku hovoriť napisane, że mu w czeskim odpowiado yny mluvit. Ale przeca mómy też hovořit. Co prowda, je to inszi styl, ale to słowo je wszeobecne. Abo o topiť pisali, że to w czeskim znaczy hajcować. No to sice ja, ale uż napisane niebyło, że to "słowiacki" znaczeni to też mo. Tak niewiym, czi to tak było skyrs diletantyzma napisane, abo czi gdosi chcioł wykopać miyndzy tymytu jynzykami jak nejwiynkszóm "dziure". Nima też od wiecy podotknyć, że jakisi słowiacki ministerstwo urobiło w internecie strónke, kaj je napisane, jak se "sprawnie" pisze po słowiacku. A wedle tego napisane, jak to nimo być (po czesku...) :-)
poniedziałek, 19 czerwca 2006
Wschód
Był jo dzisio w Ostrawie,
mioł jo tam mieć rande,
ale jaksi niewyszło,
no spotkoł jo tam bande,
pili mi až do nocy,
sómsiadzio sóm borocy,
potym prziszli cajci ku nóm,
kamracio tu wszecy klnóm.
Teraz wszecy bruczymy,
ni piwa niemieli my.
21:18, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Odwažny podnik
Idzie sobie dzieucha lasym
do starzika nocnym czasym,
był to dość odwažny podnik.
w krzakach na nióm skoczył wodnik.

Filowoł jóm fakt czas długi,
piyrszi numer, potym drugi,
teraz mo ta dzieucha z niego
dzieciaka ganc zielónego.
05:51, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Cajci
Jadym do dómu po pracy
a łapli mie esenbacy.
No to je fakt hrómsko smoła,
bezmal spandyłch na ziym z koła.

Nezežrali mi krawiny,
takže muszym jechać z nimi,
až tam kajsi pod Kasztanke,
bo žech zajeboł obczanke.
05:45, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Wszecki baby sóm jednakowe
Weronika mi zagnyła z Jankym w letnim hycu,
normalnie go obcióngła w aucie na zadnim zycu,
we wstecznym lusterku žech widzioł dobrze tóm action,
a przy tym joszczała I can't get no satisfaction.

Lucka mi tež niezustała, przód była w siódmym niebie,
no a pak mi powiedziała, že mi w głowie jebie,
a skoczyła hned do łóžka z Francym a tež z Tomkym,
robiła to z nimi w grupie w ogrodzie za strómkym.

Potym žech mioł jakómś Katke, eszcze mie to boli,
chciała pó mie, aby žech se zrzeknył mynski roli,
biglowoł jo a warzył, myślim že akuratnie,
no z seksu zeszło bo ji z wieczerze było szpatnie.

Pawlinka mie na poczóntku isto rada mieła,
yny že nieskorzi z jakómś Ewóm odcióngnyła,
jo se pómścim, jedyn stoporz prawił za Bezdězym,
že žech je ganc jego typ a czi z nim w łóžko wlezym.

Z tego płynie pouczyni,
užywej se w kuchni, w siyni,
baby niesóm moralniejsze
niž my chłopi, wubec insze,
yny beczóm bez przestawki,
jak srosz na ich požadawki,
ale jak roz tóm gre przejrzesz,
tak se tymu yny śmiejesz.

04:02, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Antyszowinistycko
Polocy, Czesi, Rusi, Rzecy
trefiymy se w niebie wszecy,
niewažne, co było downi,
kiej my sóm hyn, sóm my rowni.
04:01, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Žebrok
Prziszeł do mie jedyn Polok,
taki dość tak biydny borok,
a jak se tak na mie dziwo,
žebrze pó mie wino, piwo,
no a ja se nieowładnył
a jednóm mu pieknie flagnył,
ja a prziszłym razym
zaś mu takóm wrazym.
03:59, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
Wiedyński pulyr
Wczora ku mie prziszeł facet
a doł mi szilingów dwacet,
no to teda była klika,
ale stejnie zbiyróm czika.
03:50, radegast.jo , Baśniczki
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 18 czerwca 2006
Upodobnieni dźwiynczności - palatalizacyj
Isto wiycie, že sykawki se w polskim jynzyku przed miynkimi konzonantami wymawiajóm miynko. Mosz baji spać, ale śpi. Na Zaolziu je wiynkszościóm tež tak, choć w zapadnim pasie a czasym aji indzi godo se spi, co beje isto wpływ czeskigo jynzyka. Jak to ale było wczasi?

Opisano prowie reguła se odražo tež ba poziomie fonologycznym, bo asymilacja ta nastowo yny w ramach jednej slabiki. Inaczi powiedziane, przez granice morfemów se nieasymiluje, no a prowie tu možne spotkać pary slów, róžniónce se yny miynkościóm tego piyrszigo konzonantu.

No a co to praktycznie znaczi? Mómy baji słowo świnie, kiere je rzeczownik, ale teke słowo swinie, kiere je czasownik. Choć se tako róžnica nierobi wszyndzi, czynsto, a szczególnie downi, se yny tak godało. Skyrs czeskigo wpływu se yny na zapadzie niepalatalizowało, no a na wychodzie se palatalizowało kapkym wiyncej, a teraz už polonizacja ganc wszecko pomiyszała - a jasne že Czesi niegwarzóm czystóm gwaróm, takže ta reguła je yny teoretyczno. Ale je praktyczno a logiczno, ni?
środa, 07 czerwca 2006
Jak se gwarzi na Zaolziu
Niedowno žech se na pore dyskusyjnych forach przeczitoł nozory jakichsi Poloków, kierym se niepodobo zaolziańsko gwara. Isto že se jim može niepodobać, yny bych czakoł, że jóm niebedóm przezywać kreolskimi pseudojynzykami apod. Tym barzi, že sami nieporadzóm pisać poprawnie po polsku. To, jak gwarzim a piszim jo, baji syncy Blafocy a kupa Zaolzioków, je normalno gwara zachodni czynści Ślónska cieszyńskigo, a jeśli jaksi zjebany zacofaniec, co ani nima tustela, mo potrzebe bebłać, to až ty swoje krawiny gyrco kajsi indzi. Fajnie odpowiedzioł jakisi Polynie, co krytyzowała jego pry sczeszczóne opowiadania, isty synek z Jabónkowa, no ale z pewnych powodów niebedym cytować. Takže do tych wszystkich zjebów należy poweidzieć po czesku: jděte do pr....

P.S. Pisać normalnie gwaróm isto nima nic szpatnego, króm tego se jo snažim nieužywać czechizmów, a jak už jakisi napiszim, to tymu, že každy go w gwarze užywo. Ja a kupa "czechizmów" sóm autochtonne słowa cieszyński gwary. Tež piszim jabónkowskóm wariantóm, tj. "czi" zamiast "czy", "hladać" zamiast "hledać" apod.
 
1 , 2